Obchodné podmienky

Vážení zákazníci, keďže staviame na serióznom prístupe a Vaša spokojnosť je pre nás prvoradá, pozorne si prečítajte obchodné podmienky a reklamačný poriadok.
V prípade otázok nás kedykoľvek kontaktujte.

Kompletné obchodné podmienky nájdete na tomto odkaze.

Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete na tomto odkaze.

Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Spotrebiteľ má právo podľa Občianskeho zákonníka vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Tovar je potrebné vrátiť v nepoškodenom stave, pokiaľ možno v pôvodnom obale. Tovar odporúčame poistiť. V prípade vrátenia tovaru náklady spojené s balením a poštovné náklady hradí kupujúci.
V prípade, že tovar kupujete v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, nie ste teda spotrebiteľ (uvedenie IČ, DIČ,.. v doklade o kúpe), nevzťahuje sa na Vás Občiansky zákonník, ale Obchodný zákonník, ktorým právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v 14 dňovej lehote bez udania dôvodu zaniká. Adresa vrátenia tovaru v zákonnej lehote: GLAMOURS s.r.o.,Saleziánska 3737/6, 010 01 Žilina.

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť GLAMOURS, s.r.o. rešpektuje Vaše právo na súkromie a preto k Vašim osobným údajom pristupujeme profesionálne a citlivo. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sme prijali všetky potrebné opatrenia na bezpečné uchovanie Vašich osobných údajov, ktoré nám sprostredkujete.

Základné informácie

Prevádzkovateľ:

GLAMOURS, s.r.o.
Vysokoškolákov 8421/41
010 08 Žilina
Tel.: 0948 070 288
e-mail: info@glamourdesign.skSprostredkovateľ:

Doručovateľské a kuriérske služby:
Slovak Parcel Service, s.r.o. (IČO:31329217)
Pracovníci kuriérskej spoločnosti môžu žiadať osobný údaj pri doručení – prebratí tovaru – číslo občianskeho preukazu.

Spracovateľ ekonomickej agendy:
EKA-Z, s.r.o. (IČO: 36 438 073)

Účel spracovania osobných údajov:

vytvorenie elektronickej objednávky a zaslanie potvrdenia o objednávke – spracúvanie objednávok
informovanie o stave objednávky
evidencia objednávok pre prípadné riešenie reklamácií
vystavenie daňového dokladu v zmysle zákona
doručenie tovaru

Zoznam spracúvaných osobných údajov:


meno a priezvisko
adresa trvalého pobytu (ulica, popisné číslo, PSČ, mesto, štát)
adresa doručenia (ulica, popisné číslo, PSČ, mesto, štát)
telefónne číslo
e-mail

Naša spoločnosť (prevádzkovateľ) získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré zákazník objednaním tovaru od prevádzkovateľa očakáva. Ide o osobné údaje, ktoré sú potrebné na uzatvorenie kúpnej zmluvy, informovanie o stave objednávky a sprostredkovanie doručenia tovaru. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné prijatú objednávku spracovať. V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov je zákazník (dotknutá osoba) povinný pravdivo vyplniť všetky požadované údaje.

Prevádzkovateľ prijíma všetky potrebné opatrenia na zachovanie utajenia a bezpečnosti Vašich osobných údajov.
K poskytnutým osobným údajom majú prístup len oprávnené osoby prevádzkovateľa a sprostredkovatelia, ktorí sú viazaní nakladať s nimi v zmysle zásad ochrany osobných údajov uvedených v bezpečnostnej smernici a sprostredkovateľskej zmluve.
Osobné údaje sú spracúvané výhradne v zmysle účelu, na ktorý boli poskytnuté.Osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil spoločnosť likviduje. V prípade, že sú predmetom spracúvania osobné údaje uvedené na úradných dokladoch, dotknutá osoba môže požiadať o ich vrátenie.

Sprístupňovanie a zverejňovanie osobných údajov

Naša spoločnosť v žiadnom prípade získané osobné údaje nesprístupňuje ani nezverejňuje

Práva a povinnosti dotknutej osoby:

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomá toho, že údaje môžu byť v súvislosti s poskytovanými službami ukladané na serveroch.
Dotknutá osoba je povinná uvádzať pravdivé a aktuálne osobné údaje a zároveň je v prípade ich zmeny povinná informovať našu spoločnosť.
Údaje uvedené v registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch dotknutej osoby sú spracúvané počas celej doby trvania registrácie v e-shope.

Dotknutá osoba má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutej osoby sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.

Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o nich informovaná do 30 dní od ich prijatia. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva elektronickou poštou, písomnou formou alebo osobne na adrese spoločnosti.
V prípade, že budete mat záujem o zrušenie registrácie na našej webovej stránke, stačí, svoje rozhodnutie písomne oznámiť e-mailom na adrese:info@glamourdesign.eu . Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v e-shope, ak nebola za posledných 24 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka. Po zrušení registrácie a po ukončení účelu spracovania budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované. Účtovné a iné doklady spojené s vybavovaním objednávky je naša spoločnosť povinná uchovávať v zmysle zákona č. 395/2002 o archívoch a registratúrach po dobu 10 rokov od vybavenia objednávky. Po tejto lehote budú údaje zlikvidované.

V prípade, že máte otázky týkajúce sa Vašich osobných údajov, kontaktujte našu spoločnosť na vyššie uvedených kontaktoch.